1967 Philadelphia #11: Ernie Wheelwright

Ernie Wheelwright 1967 Philadelphia football card

Ernie Wheelwright

Team: Atlanta Falcons

Position: fullback

College: Southern Illinois

Error card

Name misspelled "Wheelright."