1966 Philadelphia #143: Eagles Play

Eagles Play 1966 Philadelphia football card
PlayerPro TeamCollege Honors
Tom Costello New York GiantsDayton, Miami Florida
Earl Gros Philadelphia EaglesLSU